Faaliyetler Detay

İslâm Düşünce Ve Geleneğinde Kutsiyet, Velayet, Keramet

Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) 04 Mart 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İSAM konferans salonunda “İslâm düşünce ve geleneğinde kutsiyet, velâyet ve kerâmet” konulu bir sempozyum düzenlemiştir. Bu sempozyum ile, İslâm geleneği ve düşünce mirası içerisinde önemli bir yer tutan kutsiyet telakkisi ile mistik kategori ve kavram hiyerarşilerinin çeşitli yönlerden ilmî ve objektif bir bakış açısıyla incelenmesi, özgür bir tartışma ortamı içinde zihnî bir durulmanın sağlanması amaçlanmaktadır.

Kutsiyet-velâyet-kerâmet gibi aşkınlık anlamı içeren kavramların ifade ettiği çeşitli inanışlar geçmişten bugüne İslâm toplumlarında varlığını hep korumuştur. Bu toplumların ağır sorunlar yaşadığı günümüzde ise söz konusu inanışlar daha belirgin biçimde gündemi işgal etmeye, Müslümanların zihnî ve amelî dünyalarında daha çok belirleyici olmaya ve nihayet dış dünyadaki İslâm algısını da daha derinden şekillendirmeye başlamıştır. Hal böyle olunca, İslâm geleneğinde kutsiyet-velâyet ekseninde ortaya çıkan başlıca telakki ve oluşumların tarihî arka planının ve bunların İslâm’ın ana kaynaklarıyla irtibatının tartışılması; konunun on dört asırlık dinî tecrübe içindeki seyrinin ve günümüzde karşımıza çıkardığı imkan ve problemlerin objektif bir yaklaşımla ele alınması İslâm toplumunun hayrına bir çaba olacaktır. Böyle bir çaba bize, geçmişten bugüne intikal eden ilmî müktesebat ve dinî tecrübeyi tanıtmakla kalmayacak, bunların günümüze yansımalarını ve modern dönemde ortaya çıkan gerilim noktalarını görmemiz açısından da yararlı olacaktır.

Açılış konferansının ardından sunulacak altı tebliğ ile bunların farklı ilim dallarına ve bakış açılarına sahip ilim ehlince serbest bir müzakere ortamında tartışılması, sonuçta Kur’an’ı ve Hz. Peygamber’in Sünnetini doğru anlama arzusu taşıyan herkes için, özellikle de bu iki ana kaynağın öğretisini hayatına yansıtmayı öncelikli bir tercih olarak benimseyen her Müslüman için ufuk açıcı olacak, İslâm dünyasının geleceğine dönük güçlü ve sağlıklı bir projeksiyon oluşturma imkânı sağlayacaktır.Fotoğraf Galerisi

İslâm Düşünce Ve Geleneğinde Kutsiyet, Velayet, Keramet