Faaliyetler Detay

Kuran Mealleri ve Metin Merkezci Yorum Sempozyumu

Türkiye’nin yakın tarihindeki dinî düşünce hareketlerinde önemli bir yere sahip olan “meâl” kavramı ilk planda Kur’an’ın İlahiyat alanıyla ilgili ilmî ve entelektüel birikim sahibi olmayan insanlar tarafından da kolayca anlaşılmasını sağlama ve/veya Kur’an mesajını yediden yetmişe tüm müslüman kitleyle doğrudan buluşturma amacına yönelik çabalara işaret ediyor görünse de bu kavramın anlam spektrumu son dönem Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan çok boyutlu modernleşme projelerinin yanı sıra milliyetçilik, ulus devlet ve İslamcılık gibi ideolojilere ait birçok işaret ve imalar da içerir. Bu bakımdan, meâl, özellikle modern Türkiye’de hiçbir zaman salt İslam’ı ve İslam’ın en temel kaynağı olan Kur’an’ı daha sağlıklı şekilde anlama meselesine indirgenebilecek bir kavram olarak değerlendirilmemelidir. Başka bir ifadeyle, Osmanlı’nın son dönemlerinde, Tanzimat sürecinde ortaya çıkmaya başlayan ve II. Meşrutiyet döneminde hararetle tartışılan “Türkçe Kur’an” ve “Kur’an’ın Türkçeleştirilmesi” projesinden, 1920-1930’lu yılların Türkiye’sinde uygulamaya konulan agresif modernleşme projelerinin dinî alandaki yansıması olan “ana dilde ibadet” meselesine, keza 1980’li yılların sonlarında kendinden çok söz ettiren “Meâlcilik” tecrübesinden günümüz Türkiyesinde' de ciddi bir ilgi gören Kur’an merkezli İslam anlayışına kadar birçok önemli konu ve olgu “meâl” kavramıyla ilgili inceleme-araştırma alanına dahil edilebilir.

İslam Araştırmaları Merkezi  (İSAM) Konferans Ulaşım

Harita için tıklayınız