Kuramer Veritabanı

Ülkemizde, diğer İslâm ülkelerinde ve Batı'da, Merkez'in faaliyet alanına giren konularda neşredilen kitap, tez, makale ve süreli yayınların taranmasıyla kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak, Merkez'in temel hedeflerinden biridir.

Invalid column name 'OrderNo'.Invalid column name 'OrderNo'.