Görsel Basın

Zâhirî ve Selefî Din Yorumu Sempozyumu

zahiri-ve-selefi-din-yorumu-sempozyumu

28 Nisan 2018 tarihinde İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğimiz bu sempozyumda Selefî ve Zâhirî İslam yorumu ve bu yorum tarzının ilmî, kültürel, sosyal ve siyasal alanlardaki yansımaları üzerinde durulacaktır. Başka bir ifadeyle, İslam’ın ilk dönemlerinden bugüne değin kesintisiz olarak varlığını muhafaza eden, özellikle günümüzde kendisinden fazlaca söz ettiren Selefî ve Zâhirî İslam anlayışının başta fikrî kökenleri ve referans metinleri olmak üzere bu anlayışı temsil eden çevrelerin din-devlet, din-siyaset, şeriat, cihad gibi kritik konularla ilgili telakkileri farklı boyutlarıyla ele alınıp tartışılacaktır.

Bu ilmî toplantının program şeması ve muhtevası önümüzdeki günlerde web sitemizden duyurulacaktır.